Metsänomistajalle METSO on vapaaehtoista suojelua

METSOn avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Metsänomistaja voi suojella metsäänsä joko määräaikaisesti tai pysyvästi tai toteuttamalla luonnonhoitotöitä. Ohjelma jatkuu vuoteen 2025.

Metsänomistajalle METSOn kaksi periaatetta ovat merkityksellisiä:

METSO on metsänomistajalle täysin vapaaehtoista.
Valtio maksaa METSO-ohjelman mukaisesta suojelusta ja luonnonhoidosta korvausta.

Ohjelmalla suojellaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä erityisen arvokkaita. Tällaisia metsäisiä elinympäristötyyppejä on arvioitu olevan kymmenen erilaista.

Valtioneuvoston periaatepäätös METSO-ohjelmasta

METSO on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke, joka perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksiin. Ohjelman käynnistänyt periaatepäätös tehtiin vuonna 2008, ja se uudistettiin vuonna 2014. 

Periaatepäätöksessä 2014 asetettiin tavoitteeksi, että maanomistajien vapaaehtoisesti tarjoamia alueita perustetaan yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi, hankitaan valtiolle tai rauhoitetaan määräajaksi yhteensä 96 000 hehtaaria vuoteen 2025 mennessä. Tästä valtion maiden osuus on 13 000 hehtaaria. Lisäksi ympäristötuella ja luonnonhoitohankkeilla turvataan yhteensä 82 000 hehtaaria talousmetsien luontokohteita vuoteen 2025 mennessä.

Metsänomistajien ohella ohjelman keskeisiä toteuttajia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Metsäkeskus sekä Metsähallitus. Metsäsektorin toimijat kuten Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, metsänhoitoyhdistykset ja metsäteollisuusyritykset sekä luonnonsuojelujärjestöt ja Suomen Kuntaliitto ovat mukana yhteistyössä.

Koulutusta, yhteistoimintaa ja tutkimusta

METSO-ohjelmassa toteutetaan lisäksi metsien suojelutavoitteita tukevaa viestintää, koulutusta, tutkimusta, luonnonhoidon kehittämistä sekä pyritään parantamaan metsänomistajien sekä ympäristö- ja metsäsektorien välistä yhteistyötä.